logo TOP texty

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče, 

v současné době nemáme žádné relevantní informace k systému a průběhu přijímacího řízení na SŠ na školní rok 2023/24.

Jedinou potvrzenou informací jsou termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

pátek 12. dubna 2024

pondělí 15. dubna 2024

 

Děkujeme za pochopení, situaci sledujeme a budeme Vás informovat o aktuálních změnách.

SKM_C250i23102412510.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACE  VZTAHUJÍCÍ  SE  K  ROKU  2022/23

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Postup po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení nejpozději do středy 03.05.2023. Po zjištění výsledků na www stránkách dané školy následuje tento postup:

V případě přijetí:

V případě přijetí je nutno odevzdat zápisový lístek (obdržel žák s přihláškou) na vybranou střední školu. Lhůta je do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků.

Zápisový lístek odevzdejte i v případě, že budete čekat na odvolání na druhé střední škole. V případě budoucího přijetí lze učinit zpětvzetí. V případě ztráty, či nejasnosti s vyplněním zápisového lístku kontaktujte vedení školy.

V případě nepřijetí:

V případě nepřijetí na jednu či obě školy doporučujeme podat odvolání. A to i v případě, že jste se neumístili těsně "pod čarou" - počet přihlášek, zejména na odborné školy, byl v letošním roce enormní a je dost pravděpodobné, že velká část přijatých uchazečů nakonec nastoupí na jinou školu či obor.

Odvolání se adresuje řediteli dané školy a musí mít určité náležitosti. Lhůta pro podání odvolání je do 3 pracovních dní po doručení rozhodnutí o nepřijetí (přijde doporučenou zásilkou). Více v níže uvedených odkazech, kde najdete i další informace:

Odvolání - vzor a popis

Odvolání a instrukce CERMAT

V případě nejasností neváhejte kontaktovat vedení školy.

 _________________________________________________________________________________________________

Níže uvedený dopis obdržely Vaše děti v uplynulých dnech ve škole. Zveřejňujeme ho i na stránkách školy spolu s dalšími důležitými odkazy.

Vážení rodiče,

V letošním školním roce budete podávat přihlášku Vašeho dítěte na střední školu. Níže uvádíme stručný přehled a časový harmonogram související s přijímacím řízením.

Přihláška na střední školu

 • vyplňte formulář Podklady pro přihlášku na střední školu ke stažení ZDE. 
 • údaje o žákovi a jeho zákonném zástupci slouží jako kontakt pro komunikaci se střední školou
 • z podkladů v Atlasu školství vyplňte 2 školy (přesný název školy, název oboru, kód oboru) odkaz na elektronický Atlas školství ZDE.
 • vyplněné odevzdejte zpět do školy třídnímu učiteli nejpozději do 10.02.2023
 • škola na základě podkladů vytiskne oficiální přihlášku (doplněnou o klasifikaci) a 20.02.2023 pošle po žácích domů
 • doma zkontrolujete údaje a přihlášku doplníte podpisy (žák i zákonný zástupce), případně potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti (pokud škola vyžaduje)
 • poté sami odevzdáte přihlášku na střední škole – do 01. 03. 2023.

Přijímací řízení – termín konání jednotné přijímací zkoušky

(Jednotná přijímací zkouška sestává z didaktických testů z matematiky a českého jazyka a literatury.)

 • jednotná přijímací zkouška (čtyřleté maturitní obory)
  • termín: 13. 04. 2023 (na škole uvedené jako 1. v pořadí na přihlášce)
  • termín: 14. 04. 2023 (na škole uvedené jako 2. v pořadí na přihlášce)

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. 04. do 28. 4. 2023 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. 04. do 30. 04. 2023 pro ostatní obory vzdělání.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení – cca do 7 dní od konání zkoušky
 • u přijatých uchazečů je formou vydání seznamu přijatých uchazečů – většinou www stránky školy 
 • rozhodnutí o nepřijetí zasílá střední škola doporučeně poštou na adresu uvedenou v přihlášce
 • odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

Zápisový lístek

 • zápisový lístek (ZL) obdrží žáci zároveň s přihláškami – ZL slouží k potvrzení nástupu na střední školu
 • sami odevzdáte vyplněný na zvolenou školu, kam byl žák přijat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů

Pro další informace kontaktujte výchovnou a kariérní poradkyni Mgr. Šárku Peškovou, Ph.D.

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Souhrnné informace o přijímacím řízení včetně důležitých odkazů

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

 

Základní principy jednotné přijímací zkoušky 

 • Jednotná přijímací zkouška je povinná pro maturitní obory (absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika).
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze jednou. Stejně tak koná jednotnou zkoušku jednou, pokud podá jednu z přihlášek na školu, kde se jednotná zkouška nekoná (nematuritní obory apod.).
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku jednou na každé přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.

 Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

 1. termín:          13.04.2023 – pro čtyřleté obory vzdělání

                          17.04.2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 2. termín:          14.04.2023 – pro čtyřleté obory vzdělání

                          18.04.2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

1. termín:           10.05.2023

2. termín:           11.05.2023

 Tyto termíny se nemusí vztahovat na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 12. 4. do 30. 4. 2023 podle §60b odst. 1 školského zákona).

 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebamiupraví ředitel školy, na které se jednotná zkouška koná, podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školského poradenského zařízení.

Průběh přijímacího řízení na střední školu

 • Přihlašování ke studiu na střední škole

Do podkladů pro přihlášku na střední školu (obdrží žáci od TU) může uchazeč uvést jednu či dvě školy, na které se hlásí. Uchazeč uvede dle Atlasu práce název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Zákonný zástupce uvede aktuální adresu trvalého bydliště a kontakt (telefon, email), který bude sloužit pro komunikaci se střední školou.

Žák odevzdá vyplněné podklady nejpozději do 10.02.2023 třídnímu učiteli. 

Škola na základě podkladů vytiskne oficiální přihlášku (doplněnou o klasifikaci z konce 8. tř. a pol. 9. tř.) a do 20.02.2023 předá žákům.

Přihlášku zákonný zástupce řádně zkontroluje a doplní podpisy (žák i zákonný zástupce), případně potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti (pokud škola vyžaduje)

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle či osobně předá uchazeč školám v ní uvedeným a to nejpozději do 01. 03. 2023.

Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.

  

 • Konání jednotných přijímacích zkoušek

Uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky takto:

 • v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,
 • v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.

Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!

Ředitel střední školy zašle všem uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy zašle pozvánku uchazečům nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání.

 • Výsledky přijímacího řízení

 Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů je formou vydání seznamu přijatých uchazečů většinou ve lhůtě do 7 dnů zveřejněno na www stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá střední škola doporučeně poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 • Potvrzení nástupu na SŠ – odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek (ZL) obdrží žáci zároveň s přihláškami – ZL slouží k potvrzení nástupu na střední školu, na doručení ZL na střední školu je 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí. Pokud žák neodevzdá ZL v zákonné lhůtěrozhodnutí o jeho přijetí pozbývá právní platnosti. ZL nelze vyžádat zpět, pokud ho žák odevzdá na střední školu, novela školského zákona to neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat. Žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro nějž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

 • V případě neúspěchu v 1. kole

Odvolání - proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště) odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel střední školy k naplnění stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

QR kód  - Podklady pro přihlášku na SŠ podklady_k_přihlášce_SŠ.png