logo TOP texty

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče vycházejících žáků,

na základě mimořádného opatření MZDR (k dispozici ZDE) je podmínkou osobní účasti na přijímací zkoušce doložení negativního výsledku antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. 

Provádění antigenních testů pro účely přijímacího řízení se na naší škole bude konat v těchto termínech:

úterý     27. 4. 2021   12:00  -  14:30  hod.

středa   28. 4. 2021   12:00  -  14:30  hod.

Testování proběhne ve velké počítačové učebně, uchazeči svůj příchod nahlásí na sekretariátu.

Testování uchazečů o víceletá gymnázia proběhne v pondělí  3. 5. 2021 v rámci pravidelného testování.

Všichni testovaní obdrží Potvrzení o provedení testu

Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů nás kontaktujte.

Mgr. Jan Kohout, zástupce ředitele

_______________________________________________________________________________

ZMĚNA  TERMÍNŮ  KONÁNÍ  JEDNOTNÉ  PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY

MŠMT změnilo termíny konání přijímacích zkoušek následovně:

jednotná přijímací zkouška (čtyřleté maturitní obory)

 • termín: 03. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 1. pořadí na přihlášce)
 • termín: 04. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 2. pořadí na přihlášce)

jednotná přijímací zkouška (šestiletá a osmiletá gymnázia)

 • termín: 05. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 1. pořadí na přihlášce)
 • termín: 06. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 2. pořadí na přihlášce)

Náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 02. a 03. 06. 2021

O přesném čase a místě konání zkoušky vás budou informovat jednotlivé školy.

_______________________________________________________________________________________

Dne 15. února 2021 vydalo MŠMT opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o prodloužení času na testy jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení na střední školy takto:

- test z českého jazyka a literatury 70 minut

- test z matematiky 85 minut

Celý text opatření ZDE.

________________________________________________________________________________________

 

Přihlášky na střední školy jsou vytištěny a připraveny k vyzvednutí na sekretariátu školy v těchto termínech:

úterý       9. 2.      9:00 - 11:00 hod.

středa   10. 2.      9:00 - 11:00 hod.

čtvrtek   11. 2.      9:00 - 11:00 hod.

Po jarních prázdninách od 15. 2.:  pondělí - pátek   9:00 - 13:00 hod.

__________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji situace s návratem žáků do škol, jsme se ohledně odevzdávání Podkladů pro přihlášku na střední školu (dále jen "Podklady“) rozhodli pro následující postup.

Konečný termín pro odevzdání Podkladů je   05. 02. 2021.

K odevzdání lze využít jednu ze tří variant:

 • prostřednictvím Microsoft Teams (preferujeme)

V rámci MST je vytvořen tým Vycházející žáci. Členy týmu jsou všichni vycházející žáci a jejich třídní učitelé. Podklady lze odevzdat v zadání jako domácí úkol konkrétního žáka (neuvidí nikdo jiný), nebo v chatu třídnímu učiteli. Podklady lze vyplnit přímo v zadání nebo jsou přílohou i v souborech.

 • osobně do poštovní schránky

Odevzdané Podklady zpracujeme a vytiskneme žákům přihlášku a zápisový lístek. K předání dojde nejpozději do 18. 02. 2021. Způsob předání bude upřesněn dle aktuálního stavu otevření škol.

V rámci týmu Vycházející žáci se bude konat v pondělí 01. 02. 2021 od 16:00 hod. online schůzka k zodpovězení případných dotazů. Odkaz na schůzku ZDE.

Věříme, že posunutí termínů a varianty předání jsou dostačující a že vše zvládneme.

Mgr. Jan Kohout, zástupce ředitele

_________________________________________________________________________________________________

 

Níže uvedený dopis obdržely Vaše děti v uplynulých dnech ve škole. Zveřejňujeme ho i na stránkách školy spolu s dalšími důležitými odkazy.

Vážení rodiče,

V letošním školním roce budete podávat přihlášku Vašeho dítěte na střední školu. Níže uvádíme stručný přehled a časový harmonogram související s přijímacím řízením.

Přihláška na střední školu

 • vyplňte Podklady pro přihlášku na střední školu - ke stažení na podklady k přihlášce na SŠ 
 • údaje o žákovi a zákonném zástupci – slouží jako kontakt pro komunikaci se střední školou
 • z podkladů v Atlasu školství (ke stažení na Atlas školství) vyplňte 2 školy (přesný název školy, název oboru, kód oboru)
 • vyplněné odevzdejte zpět do školy třídnímu učiteli nejpozději do 22. 01. 2021
 • škola na základě podkladů vytiskne oficiální přihlášku (doplněnou o klasifikaci) a začátkem února pošle po žácích domů
 • doma zkontrolujete údaje a přihlášku doplníte podpisy (žák i zákonný zástupce), případně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (pokud škola vyžaduje)
 • poté sami odevzdáte přihlášku na střední škole – do 01. 03. 2021.

Přijímací řízení – termín konání jednotné přijímací zkoušky:

 • jednotná přijímací zkouška (čtyřleté maturitní obory)
  • termín: 12. 04. 2021 (na škole uvedené jako v 1. pořadí na přihlášce)
  • termín: 13. 04. 2021 (na škole uvedené jako v 2. pořadí na přihlášce)
 • na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia – v období od 22. 04. do 30. 04. 2021.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení – cca do 7 dní od konání zkoušky
 • u přijatých uchazečů je formou vydání seznamu přijatýchuchazečů – většinou www stránky školy 
 • rozhodnutí o nepřijetí zasílá střední škola doporučeně poštou na adresu uvedenou v přihlášce

Zápisový lístek

 • zápisový lístek (ZL) obdrží žáci zároveň s přihláškami – ZL slouží k potvrzení nástupu na střední školu
 • sami odevzdáte vyplněný na zvolenou školu, kam byl žák přijat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů

Informace MŠMT k přijímacímu řízení

Dny otevřených dveří v Ústeckém kraji

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

 

Základní principy jednotné přijímací zkoušky 

 • Jednotná přijímací zkouška je povinná pro maturitní obory (absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika).
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze jednou. Stejně tak koná jednotnou zkoušku jednou, pokud podá jednu z přihlášek na školu, kde se jednotná zkouška nekoná (nematuritní obory apod.).
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku jednou na každé přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.

 Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

 1. termín:          12. 4. 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání

                            14. 4. 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 2. termín:          13. 4. 2021 – pro čtyřleté obory vzdělání

                            15. 4. 2021 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. - 15. 1. 2021 - talentové zkoušky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

1. termín:                           12. 5. 2021

2. termín:                           13. 5. 2021

 Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, obory zkráceného studia (kde lze konat přijímací zkoušku v období od 22. 4. do 30. 4. 2021 podle §60b odst. 1 školského zákona).

 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebamiupraví ředitel školy, na které se jednotná zkouška koná, podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školského poradenského zařízení.

Průběh přijímacího řízení na střední školu

 • Přihlašování ke studiu na střední škole

Do podkladů pro přihlášku na střední školu (obdrží do vánočních prázdnin od TU) může uchazeč uvést jednu či dvě školy, na které se hlásí. Uchazeč uvede dle Atlasu práce název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Zákonný zástupce uvede aktuální adresu trvalého bydliště a kontakt (telefon, email), který bude sloužit pro komunikaci se střední školou.

Žák odevzdá vyplněné podklady nejpozději do 22. 01. 2021 třídnímu učiteli. 

Škola na základě podkladů vytiskne oficiální přihlášku (doplněnou o klasifikaci z konce 8. tř. a pol. 9. tř.) a začátkem února předá žákům.

Přihlášku zákonný zástupce řádně zkontroluje a doplní podpisy (žák i zákonný zástupce), případně potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti (pokud škola vyžaduje)

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle či osobně předá uchazeč školám v ní uvedeným a to nejpozději do 01. 03. 2021.

Do 30. 11. 2019 se podává přihláška do oboru s talentovou zkouškou. 

Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat.

  

 • Konání jednotných přijímacích zkoušek

Uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky takto:

 • v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,
 • v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce.

Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!

Ředitel střední školy zašle všem uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy zašle pozvánku uchazečům nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání.

 • Výsledky přijímacího řízení

 Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů je formou vydání seznamu přijatých uchazečů. Většinou ve lhůtě do 7 dnů zveřejněno na www stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá střední škola doporučeně poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 • Potvrzení nástupu na SŠ – odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek (ZL) obdrží žáci zároveň s přihláškami – ZL slouží k potvrzení nástupu na střední školu, na doručení ZL na střední školu je 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí. Pokud žák neodevzdá ZL v zákonné lhůtěrozhodnutí o jeho přijetí pozbývá právní platnosti. ZL nelze vyžádat zpět, pokud ho žák odevzdá na střední školu, novela školského zákona to neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat. Žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro nějž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

 • V případě neúspěchu v 1. kole

Odvolání - proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště) odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel střední školy k naplnění stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.